Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí dịch vụ áp dụng đối với Khách hàng SME
 

MB thông báo ban hành Biểu phí dịch vụ áp dụng đối với Khách hàng SME 

Thông báo số 425/TB-HS.m ngày 21/06/2018 (hiệu lực ngày 01/07/2018)Trợ giúp
Tỷ giá
Lãi suất
Giá vàng

Biểu phí dịch vụ

Phí dịch vụ kênh liên kết
Phí dịch vụ ngân hàng điện tử
Phí tài khoản, tiền gửi, ngân quỹ
Phí thanh toán, kiều hối
Phí thẻ

Biểu phí áp dụng với khách hàng CIB
Biểu phí dịch vụ áp dụng đối với Khách hàng SME
Tài liệu và biểu mẫu

Liên kết Website