Skip Ribbon Commands
Skip to main content

https://beta.mbbank.com.vn/KhoHinhAnhLienKet/fi_tindunghopvon.jpg, /KhoHinhAnhLienKet/fi_tindunghopvon.jpg

Hợp tác cấp tín dụng hợp vốn

MB và Định chế tài chính hợp tác cấp tín dụng cho Khách hàng, trong đó MB hoặc Định chế tài chính là đơn vị đầu mối thu xếp khoản tín dụng.


Đặc điểm

  • Việc cấp tín dụng hợp vốn giữa MB và Định chế tài chính được thực hiện trên cơ sở tự nguyện; theo nguyên tắc thẩm định độc lập và tự chịu trách nhiệm về quyết định cấp tín dụng của mình;
  • MB và các thành viên tham gia cấp tín dụng được hưởng lợi ích (lãi và phí theo quy định) và chia sẻ các chi phí, rủi ro phát sinh theo tỷ lệ được quy định trong hợp đồng hợp tác cấp tín dụng.


Các hình thức hợp tác cấp tín dụng:

  • Đồng tài trợ
  • Đồng chiết khấu
  • Đồng bảo lãnh
  • Hợp vốn để thực hiện bao thanh toán
  • Các hình thức hợp tác cấp tín dụng khác


Lợi ích

  • Mở rộng khả năng cấp tín dụng cho Khách hàng;
  • Mở rộng hợp tác và chia sẻ rủi ro với MB.

 
altalt
Trợ giúp

Tài trợ thương mại

Giới thiệu chung

Thư tín dụng

Nhờ thu

Bảo lãnh xuất nhập khẩu

Cấp tín dụng hợp vốn

Giới thiệu chung

Hợp tác cấp tín dụng hợp vốn